ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο δικτυακός τόπος παρέχεται, ως έχει, από την εταιρία «ΒΙΒΛΙΟΦΩΛΙΑ ΙΚΕ» η οποία εδρεύει στην Νέα Ερυθραία , επί της οδού Ελευθ.Βενιζέλου 63,υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται παρακάτω. Όσοι κάνουν χρήση του δικτυακού τόπου δηλώνουν ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, καθώς και ενδεχόμενων τροποποιήσεων αυτών.

2. Αναπαραγωγή του περιεχομένου

Απαγορεύεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του βιβλιοπωλείου ΒΙΒΛΙΟΦΩΛΙΑ, η, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, διανομή, διάθεση, μετάδοση και χρήση του συνόλου ή μέρους, του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου.

3. Χρήση του δικτυακού τόπου

Κάθε χρήστης έχει την δυνατότητα ελεύθερα να επισκέπτεται τον δικτυακό τόπο. Ο χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι θα χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου.

4. Δικαίωμα Τροποποίησης

Το βιβλιοπωλείο ΒΙΒΛΙΟΦΩΛΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταβάλει, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, τις προσφερόμενες στον παρόντα δικτυακό τόπο υπηρεσίες και πληροφορίες. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης.

5. Δήλωση Αποποίησης

Το βιβλιοπωλείο ΒΙΒΛΙΟΦΩΛΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για οιαδήποτε ζημία προκληθεί στον χρήστη από την πρόσβαση και την χρήση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Το βιβλιοπωλείο ΒΙΒΛΙΟΦΩΛΙΑ παρέχει υψηλού επιπέδου πληροφορίες και υπηρεσίες, μέσω του δικτυακού του τόπου, δεν ευθύνεται όμως για την ακρίβεια, πληρότητα, ή ορθότητα των πληροφοριών που παρέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Επίσης, το βιβλιοπωλείο ΒΙΒΛΙΟΦΩΛΙΑ δεν ευθύνεται για ενδεχόμενο ανακαθορισμό της τιμής διάθεσης των προσφερόμενων προϊόντων, από την πλευρά των εκδοτών τους, καθώς και για τυπογραφικά ή αριθμητικά λάθη τόσο στις τιμές όσο και σε άλλα στοιχεία των προϊόντων.

Το βιβλιοπωλείο ΒΙΒΛΙΟΦΩΛΙΑ δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία προκληθεί στον πελάτη από τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας (όπως εξαντλημένος τίτλος, αδυναμία προμήθειας εξαιτίας του εκδότη, βλάβες του δικτύου, απεργίες κλπ).

6. Σύνδεσμοι Παραπομπής («links») με άλλους δικτυακούς τόπους

Ο δικτυακός τόπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους παραπομπής «links», «hyperlinks», διαφημιστικά «banners» άλλων επί των οποίων το βιβλιοπωλείο ΒΙΒΛΙΟΦΩΛΙΑ δε φέρει καμία ευθύνη και κατά κανένα τρόπο σχετικά με το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας δεδομένων, την νομιμότητα και την ακρίβεια των στοιχείων.

Για κάθε ζημία που πιθανόν προκληθεί στον επισκέπτη/ χρήστη από τη χρήση και πρόσβασή του στους προαναφερθέντες δικτυακούς τόπους ή/ και σελίδες, αποκλειστική ευθύνη φέρουν οι υπεύθυνοι των σχετικών δικτυακών τόπων. Την ευθύνη για το περιεχόμενο, τη νομιμότητα και εγκυρότητα των περιεχομένων στον δικτυακό τόπο διαφημίσεων, φέρουν αποκλειστικά οι διαφημιζόμενοι.

7. Υποβολή προσωπικών στοιχείων

Ο χρήστης ο υποχρεούται να καταχωρεί προσωπικά στοιχεία που είναι πλήρη και αληθή.

Κατά την εγγραφή του ο χρήστης καλείται να υποβάλει τα στοιχεία: α) Ονοματεπώνυμο Φυσικού προσώπου / Νομικού Προσώπου, β) Διεύθυνση / Έδρα, γ) Ταχυδρομικός Κώδικας, δ) Αριθμός Τηλεφώνου, ε) e-mail.

Σε περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει την έκδοση τιμολογίου, θα πρέπει να υποβάλει επάγγελμα, Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ.

Το βιβλιοπωλείο ΒΙΒΛΙΟΦΩΛΙΑ διατηρεί το δικαίωμα της διαγραφής λογαριασμού χρήστη εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία τα οποία δήλωσε είναι αναληθή ή χρησιμοποιεί τον λογαριασμό του καταχρηστικά.

8. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Το βιβλιοπωλείο ΒΙΒΛΙΟΦΩΛΙΑ έχει γνωστοποιήσει στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων και υπόκειται στον έλεγχο της.

Το βιβλιοπωλείο ΒΙΒΛΙΟΦΩΛΙΑ φυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων του χρήστη και δεν τα γνωστοποιεί σε τρίτους, με εξαίρεση τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του παρόντος δικτυακού τόπου υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης και στις διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου.

Το βιβλιοπωλείο ΒΙΒΛΙΟΦΩΛΙΑ διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη, αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, εξυπηρέτησης, υποστήριξης και εκπλήρωσης των συναλλαγών. Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα του βιβλιοπωλείου ΒΙΒΛΙΟΦΩΛΙΑ, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στο προσωπικό του αρχείο και να ζητήσει τη διόρθωση, αλλαγή ή διαγραφή του, με εξαίρεση τα αρχεία την τήρηση των οποίων επιβάλλουν φορολογικές και άλλες διατάξεις. Ο χρήστης, μπορεί, οποτεδήποτε, να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ) και ιδίως στα άρθρα 12 έως 23 αυτού και ειδικότερα:
α) το δικαίωμα στην ενημέρωση και την πρόσβαση στα δεδομένα του που επεξεργάζεται η Πωλήτρια
β) το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων,
γ) το δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής μέρους ή του συνόλου των προσωπικών του δεδομένων, και
δ) το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή να προβάλλει αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένω

Το βιβλιοπωλείο ΒΙΒΛΙΟΦΩΛΙΑ δύναται να αποστέλλει newsletters, στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική διεύθυνση του χρήστη, εκτός εάν ο τελευταίος δηλώσει ρητά την αντίρρησή του. Επίσης, έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται και να κοινοποιεί στατιστικά στοιχεία, δηλώνει όμως ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γνωστοποιεί τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών.